کنفرانسی
|

با دیجی کنفرانس

جهانی می اندیشیم . . .

مشاهده کنفرانس ها
دیجی کنفرانس حامی کنفرانس ها، جشنواره ها و گردهم آیی های شماست.
رایگان کنفرانس خود را مدیریت کنید و آن را در دیجی کنفرانس نمایه کنید.


بهینه سازی شده برای تمامی موتورهای جستجو

نمایه کردن تمامی مقالات و آثار کنفرانس ها

طراحی منعطف، مناسب برای تمامی پلتفرم ها

آرشیو کنفرانس های اتمام یافته به مدت نامحدود

سامانه هوشمند برگزاری کنفرانس

دانش نگار