هزینه های کنفرانس

نوع ثبت نام حضوری غیرحضوری
آزاد 200 هزار تومان 150 هزار تومان
دانشجویی 150 هزار تومان 100 هزار تومان
  • هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 80 هزار تومان می باشد.
  • هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 80 هزار تومان می باشد.
  • هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.