آرشیو اخبار همایش

  • هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 80 هزار تومان می باشد.
  • هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 80 هزار تومان می باشد.
  • هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.